TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

22.03.2022 14:22

T.C.

KIRCASALİH BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ


MADDE 1 – İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satışı  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 04/04/2022 tarihi PAZARTESİ günü saat  14:00-15:00 saatleri arasında  Açık Teklif (artırma) Usulü ile Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK  OLAN TAŞINMAZ

Köyü

Mahallesi

Mevkii

Niteliği

AT (m2)

Yüzölçümü

Cilt

Sayfa

Parsel

Geçici Teminatı

Muhammen Satış Bedeli

Kırcasalih

Değirmenovası

Tarla

26.277,18

79/7735

143/12

15.000 TL

500.000 TL

Kırcasalih

Leylek Gölü

Tarla

29.280,08

82/8091

166/1

18.000 TL

600.000 TL

Kırcasalih

Değirmenovası

Arsa (Hisseli)

41.736,00

72/7084

104/2

126.000 TL

4.200,000 TL

MADDE 2 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

1-) TC vatandaşı olmak.

2-) 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olmamak.

      3-) Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya    

           da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olmamak.

4-) 04/04/2022 PAZARTESİ günü saat 13:30’a kadar 4. maddede İstenilen belgeleri tamamlayarak       

      Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

      5-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan     

            biçimde teklifte bulunmak ve Geçici teminatı yatırmak şarttır.

      6-) İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin Belediyemize er hangi bir borcunun bulunmaması gerekir.

MADDE 3- ÖDEME ŞEKLİ

İhaleyi kazanan 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını PEŞİN olarak Belediyemiz Veznesine  veya Ziraat Bankası  Uzunköprü Şubesi İBAN: TR 80 0001 0001 0710 0828 9450 01 nolu hesaba yatırılacaktır. Vade kesin olup, devir işlemlerinin yapılması için satış bedelini  ödemek zorundadır. Peşin ödemede satış bedelinde indirim yapılmayacaktır. Taşınmazı alan kişi Tenzili bedel davası açamayacaktır.

MADDE 4- İSTENİLEN BELGELER

1-) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi

2-) Gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilisinin (Kimlik) nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-) İhaleye katılım dilekçesi (Belediyemizden) temin edilecektir.

4-) Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı

5-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına       

      dair (Belediyeden temin edilecek)

6-) Adli Sicil Kaydı Belgesi,

7-) Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin Belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine      

      Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat servisince borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı.    

      (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7020- 7143- 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Gereğince     

      Yapılandırma yapan  ve düzenli ödeme yapanlar  hariç)

8-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi 143/12 Ada/Parsel, 166/1 Ada/Parsel nolu dosyalar için 150,00 TL    

      (Yüzellitürklirası) 104/2 Ada/Parsel için 250,00 TL (İkiyüzellitürklirası) ve her dosya için ayrı ayrı    

       olmak üzere ve imzalı olarak Belediyemizden temin edilecektir.

9-) Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti.

10-) Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

11-) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu    

        yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri    

        meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye       

        katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir    

        noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise,     

        yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte     

        bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

MADDE 5-İDARENİN YETKİSİ

         İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6- İHALENİN ONAYI

          İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince (İhale Komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

İhale ve Satışla ilgili  her türlü Vergi, Resim, Alım-Satım, Harçları ve diğer tüm giderleri ödemek ALICIYA aittir.

MADDE 8- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

1-) İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 2886 sayılı D.İ.K. nun 1, 45, 46 ve 47 nci maddeleri     

      gereğince Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile yapılacaktır.

2-) İhale 2886 sayılı D.İ.K.’nun 47 nci maddesinde belirtilen usuller içerisinde yapılır ve 41. maddeye göre    

      karara bağlanır.Kesin Teminat (Kesin teminat bedeli satış bedelinin en az % 6 oranında alınır) ve    

      Taşınmazın bedeli Peşin olarak Belediyemiz Veznesine veya Ziraat Bankası  Uzunköprü Şubesi     

      İBAN: TR 80 0001 0001 0710 0828 9450 01 nolu hesabına yatırılacaktır. Kesin Teminat tutarı Tapu     

      Tescilinden sonra iade edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm    

      almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kaydedilir.

MADDE 9- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

      Satışı yapılan taşınmazın Tapu tescili ihaleyi alan kişinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren 15 (ON BEŞ) günlük süre içinde yapılacaktır. İdare de ihaleyi alan kişinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren 15 (ON BEŞ) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerin ferağ bir ortamda  tamamlanması için gerekli tedbirleri almak ve Şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

       Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 11- İTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

        İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde UZUNKÖPRÜ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12-İş bu Satış Şartnamesi 12 maddeden ibaret olup İhale Komisyonunca (Belediye Encümeni) tanzim ve imza olunmuştur. 04/03/2022

                                                                      

yorum ekle

Diğer Haberler

  • Kırcasalih'te dezenfekte ...

    Kırcasalih Belediyesi olarak Covid-19 Pandemi sürecine karşı dezenfekte çalışmalarımızı sizler için sürdürüyoruz.Maske,mesafe ve temizlik kurallarına ...

  • Covid-19 kapsamında alınm...

    Değerli halkımız; vaka sayılarında gün geçtikçe görülen artış sebebiyle daha dikkatli olalım, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. ...

  • 7256 sayılı kanun kapsamı...

    7256 sayılı bazı alacakları yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında belediyemizce emlak-çevre  temizlik vergisi, ilan reklam vergisi,...