Taşınmaz Satış Şartnamesi

Taşınmaz Satış Şartnamesi

T.C.

KIRCASALİH BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

MADDE 1 – İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

 

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın Satışı  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 24/12/2020 tarihi PERŞEMBE günü saat  14:00-15:00 saatleri arasında  Açık Teklif (artırma) Usulü ile Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

 

SATIŞI YAPILACAK  OLAN TAŞINMAZ

 

Köyü

Mahallesi

Mevkii

Niteliği

AT (m2)

Yüzölçümü

Cilt

Sayfa

Parsel

Geçici Teminatı

Muhammen Satış Bedeli

Kırcasalih

Cumhuriyet

Bostanlık

Harman Yeri

20.100

25/2410

2406

25.000 TL

750,000 TL

Kırcasalih

Cumhuriyet

Köy İçi

İki Blok  Sekiz Dairesi Bulunan

Binalı Arsa

2.178

67/6632

6681

30.000 TL

945,000 TL

Kırcasalih

Cumhuriyet

Bostanlık

Arsa

1.349,27

72/7065

7003

2.000 TL

50,000 TL

Kırcasalih

Cumhuriyet

Bostanlık

Arsa

270,01

72/7037

6975

2.500 TL

55,000 TL

269,99

72/7033

6971

Kırcasalih

Cumhuriyet

Bostanlık

Arsa

270,00

72/7038

6976

2.500 TL

55,000 TL

270,00

72/7032

6970

Kırcasalih

Cumhuriyet

Bostanlık

Arsa

269,99

72/7039

6977

2.500 TL

55,000 TL

270,01

71/7031

6969

Kırcasalih

İstiklal

Köy İçi

Arsa

(Hisseli Parsel)

145,00

66/6528

6521

1.000 TL

30,000 TL

Kırcasalih

Cumhuriyet

Bostanlık

Arsa

289,32

71/7026

6964

1.000 TL

30,000 TL

Kırcasalih

Cumhuriyet

Bostanlık

Arsa

379,62

71/7030

6968

1.500 TL

40,000 TL            Yukarıda belirtilen 6971, 6970 ve 6969 parsellerin yolu olmamasından dolayı ve yerlerin satılmasına müteakip yol ile ilgili sorunların oluşmaması için 6975 ve 6971 Parsellerin birlikte satılması, 6976 ve 6970 Parsellerin birlikte satılması, 6969 ve 6977 Parsellerin birlikte satılmasına karar verilmiştir.

 

MADDE 2 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

1-) TC vatandaşı olmak.

2-) 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olmamak.

      3-) Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya    

           da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olmamak.

4-) 24/12/2020 PERŞEMBE günü saat 13:00’a kadar 4. maddede İstenilen belgeleri tamamlayarak       

      Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

      5-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan     

            biçimde teklifte bulunmak ve Geçici teminatı yatırmak şarttır.

      6-) İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin Belediyemize er hangi bir borcunun bulunmaması gerekir.

 

MADDE 3- ÖDEME ŞEKLİ

İhaleyi kazanan 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını PEŞİN olarak Belediyemiz Veznesine  veya Ziraat Bankası  Uzunköprü Şubesi İBAN: TR 80 0001 0001 0710 0828 9450 01 nolu hesaba yatırılacaktır.Vade kesin olup, devir işlemlerinin yapılması için satış bedelini  ödemek zorundadır. Peşin ödemede satış bedelinde indirim yapılmayacaktır.Taşınmazı alan kişi Tenzili bedel davası açamayacaktır.

 

MADDE 4- İSTENİLEN BELGELER

 

1-) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi

2-) Gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-) İhaleye katılım dilekçesi (Belediyemizden) temin edilecektir.

4-) Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı

5-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına       

      dair (Belediyeden temin edilecek)

6-) Adli Sicil Kaydı Belgesi,

7-) Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin Belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine      

      Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat servisince borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı.    

      (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7020- 7143- 7256 S.K.G. Yapılandırma yapan  ve düzenli    

      ödeme yapanlar  hariç)

8-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi 6406, 6681 Parsel nolu dosyalar için 250,00 TL (İkiyüzellitürklirası)   

      7003 Parsel için 150,00 TL (Yüzellitürklirası) diğer parseller ve her dosya için ayrı ayrı olmak üzere

      100,00 TL (Yüztürklirası) ve imzalı olarak Belediyemizden temin edilecektir.

9-) Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti

10-) Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

11-) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu    

        yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri    

        meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye       

        katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir    

        noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise,     

        yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte     

        bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

 

MADDE 5-İDARENİN YETKİSİ

 

         İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

MADDE 6- İHALENİN ONAYI

 

          İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince (İhale Komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

 

İhale ve Satışla ilgili  her türlü Vergi, Resim, Alım-Satım Harçları ve diğer tüm giderleri ödemek ALICIYA aittir.

 

MADDE 8- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

 

1-) İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 2886 sayılı D.İ.K. nun 1, 45, 46 ve 47 nci maddeleri     

      gereğince Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile yapılacaktır.

2-) İhale 2886 sayılı D.İ.K.’nun 47 nci maddesinde belirtilen usuller içerisinde yapılır ve 41. maddeye göre    

      karara bağlanır.Kesin Teminat (Kesin teminat bedeli satış bedelinin en az % 6 oranında alınır) ve    

      Taşınmazın bedeli Peşin olarak Belediyemiz Veznesine veya Ziraat Bankası  Uzunköprü Şubesi     

      İBAN: TR 80 0001 0001 0710 0828 9450 01 nolu hesabına yatırılacaktır. Kesin Teminat tutarı Tapu     

      Tescilinden sonra iade edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm    

      almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kaydedilir.

 

MADDE 9- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

 

      Satışı yapılan taşınmazın Tapu tescili ihaleyi alan kişinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren 15 (ON BEŞ) günlük süre içinde yapılacaktır. İdare de ihaleyi alan kişinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren 15 (ON BEŞ) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerin ferağ bir ortamda  tamamlanması için gerekli tedbirleri almak ve Şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 

       Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

MADDE 11- İTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

 

        İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde UZUNKÖPRÜ

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 12-

 

         İş bu Satış Şartnamesi 12 maddeden ibaret olup İhale Komisyonunca (Belediye Encümeni) tanzim ve imza olunmuştur. 04/12/2020

                                                                                                           

                                                          

 

 

İHALE KOMİSYONU

(Belediye Encümeni)

 

 

 

Hüseyin TÜTÜNCÜ      Selahattin DALAR     Selçuk KAÇAK       Yaşar OCAK     Tayfun TÜTÜNCÜ                                                             

Belediye Başkanı            Üye                             Üye                           Üye                    Üye

 

 

 

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim…./…../2020

                                                                                                                   

 

                                                                                      İMZA              :

         

                                                                                      ADI-SOYADI :