Taşınmaz Açık Arttırma Satış İlanı

 

T.C.

KIRCASALİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ LAN

 

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait

 

1-) Kırcasalih Köyü Köy İçi Mevkii 6769 Parsel 1744,29 m2 Müfrez Arsa

2-) Kırcasalih Köyü Köy İçi Mevkii 6765 Parsel 870,84 m2 Arsa

3-) Kırcasalih Köyü Köy İçi Mevkii 6766 Parsel 510,78 m2 Arsa

4-) Kırcasalih Köyü Köy İçi Mevkii 6945 Parsel 306,66 m2 Arsa

5-) Kırcasalih Köyü Köy İçi Mevkii 6798 Parsel 584,71 m2 Arsa

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü SATIŞ yapılacaktır.

 

2)-Mülkiyeti Belediyemize ait  

 

Satışı Yapılacak Yerler

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

6769 Parsel 1744,29 m2 Müfrez Arsa

191.871,90 TL

5.760,00 TL

6765 Parsel 870,84 m2 Arsa

84.181,20 TL

2.526,00 TL

6766 Parsel 510,78 m2 Arsa

49.375,40 TL

1.482,00 TL

6945 Parsel 306,66 m2 Arsa

29.643,80 TL

890,00 TL

6798 Parsel 584,71 m2 Arsa

36.057,12 TL

1.082,00 TL

 

3)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi dilekçe (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname. (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

ı)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

i)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

 

4)- SATIŞI yapılacak olan TAŞINMAZLAR 09/10/2020 CUMA günü saat 14:00 ile 14:30 saatleri arasında Belediyemiz Hizmet binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

5)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  09/10/2020 CUMA günü saat 14:00’a kadar geçici teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz  görülebilir.

 

                                                                                                                          25/09/2020